ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK KREATÍV INAS.

1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja
A Kreatív Inas (Bakóné Buella Katalin). (székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca 25.) (a továbbiakban: Szolgáltató) nyomdai közvetítői szolgáltatást nyújt megrendelői részére. E körben, annak érdekében, hogy a Szolgáltató lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.
2. Az ÁSZF alkalmazási területe
A Szolgáltató egyedi megrendelések és tartós, szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, írásban rögzített szerződéses rendelkezés esetében lehetséges.
3. Az ÁSZF ismertetése Partnereinkkel
A Szolgáltató jelen rendelkezéseket honlapján (www.kreativinas.hu), valamint székhelyén, telephelyein és fióktelepein jól látható, Ügyfeleink számára hozzáférhető helyen közzéteszi.
Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén a megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Szolgáltató az ÁSZF alkalmazására Ügyfeleink figyelmét felhívja.
Megrendelőink, - ha és amennyiben a Szolgáltató a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett - a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak ezen feltételek betartására.
4. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.A Szolgáltató az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Szolgáltató írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.
5. A Szerződés tárgya
A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti (Nyomdai és grafikai szolgáltatás megrendelésekor), nyomdai úton előállítható kiadvány nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szolgáltató minden nyomtatási feladatot kizárólag a vásárlótól kapott nyomtatási adatok alapján végez el. Ezeket az adatokat kizárólag olyan formátumban, és azokkal a specifikációkkal lehet átadni, melyek a vásárlói információban meg vannak nevezve. Ha ettől eltér az adatformátum, vagy más a specifikáció, akkor nem szavatolható a hibamentes nyomtatás. A vásárló köteles az általa szolgáltatott adatok átadása előtt gondosan meggyőződni arról, hogy ezek alkalmasak-e a leendő nyomtatási feladatra. A Szolgáltató bizonyos adatokat ingyenesen leellenőriz. Az ezen adatok miatt bekövetkező hibás nyomtatásra Szolgáltató minőségi garanciát (adat ellenőrzéshez kapcsolódó) vállal. Amennyiben Szolgáltató elfogadta és hibátlanként igazolja vissza a nyomdai anyagot, úgy az ebből eredő hibákért felelősséget vállal. Felelősséget vállal továbbá, azokért az esetleges tartalombeli eltérésekért (színbeli minimális eltérésekért nem), melyek a nyomtatandó anyag digitális (softproof) vagy fizikai (hardproof) mintanyomata és az elkészült termék között fedezhető fel.
Megrendelő köteles a korrektúrára átküldött elő- és köztermékek szerződésnek való megfelelését haladéktalanul ellenőrizni. Ekként a megrendelő nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatát követően valamennyi nyomtatási hiba és kockázat a megrendelőt terheli, kivéve, ha olyan nyomtatási hibáról van szó, mely a nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatot követően, nem megrendelő nyilatkozatából eredően áll elő. Ez érvényes a Megrendelő minden további jóváhagyó nyilatkozatára is, beleértve elsősorban, de nem kizárólag, ha a Szolgáltató által jelzett - még nyomtatható – hibák ellenére is jóváhagyja a nyomtatást.
A Megrendelő szavatol azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.
A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.
A megrendelő által, a Szolgáltató-hoz elküldött, az elvégzendő munkához szükséges információk, adatok, elektronikus dokumentumok, nyomtatási anyagok, ingyenesen, de csak a szerződés hibátlan teljesedésbe mentéig kerülnek megőrzésre, azt követően törlésre kerülnek.
6. Megrendelés (Marketing, szolgáltatás, nyomdai kivitelezések)
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás, illetve a Szolgáltató által leszállítandó áru, elvégezendő marketing szolgáltatás, termék paramétereit a Megrendelővel egyeztetett feltételek mellett kerülnek kivitelezésre.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek/szolgáltatások online, email, telefonon rendelhetők meg. A termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött írásbeli, vagy szóbeli szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. Különös tekintettel a "SIKER" elnevezésű Marketing szolgáltatásunk megrendelésekor a Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a Megbízottat az elállás elött 30 nappal értesíti, ellenkező esetben a tárgyhót követő hónapot is köteles a Megrendelő megtéríteni a Megbízó részére. (INDOKLÁS: A SIKER csomag elnevezésű Marketing szolgáltatásunkat egy előre ütemezett algoritmus alapján végezzük, legalább 30 nappal előre tervezve és felépítve (cikkek, videós anyagok, képek elkészítése)).
7. A megrendelés visszaigazolása
A Szolgáltató a 6. pontban meghatározottaknak megfelelően továbbított megrendeléseket 2 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja.
Eltérő rendelkezés hiányában a jogi kötelező erővel bíró szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést elutasítsa, vagy a már megkötött szerződések esetében rendkívüli és azonnali felmondással éljen, abban az esetben, ha az átadott nyomtatási adatok a Magyar Köztársaság Alkotmányát sértő tartalommal bírnak, vagy ha a Magyar Köztársaság közrendjébe ütköznek.
8. Árak
A megrendelés visszaigazolásában megadott árak tartalmazzák a csomagolást, a megrendelt termékenként 1 db. szállítási címre fuvarozást, a portót, a mindenkori forgalmi adót, valamint a 2011. évi LXXXV. törvényben rögzített környezetvédelmi termékdíjat abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolásból másra nem lehet következtetni.
A megadott árak azzal a fenntartással érvényesek, hogy a vásárló ajánlatában található megrendelés adatai a szerződéskötés után változatlanok maradnak. Azok a költségek, amelyek a vásárlóval a megrendelés visszaigazolását követően kötött további megállapodásokkal kapcsolatosak, külön lesznek felszámolva.
A szállítás költsége magában foglalja a vásárló által megadott megrendelt termékenként 1 db. szállítási címre történő egyszeri szállítást.
9. Leadott anyag
Megrendelő köteles a korrektúrára átküldött elő- és köztermékek szerződésnek való megfelelését haladéktalanul ellenőrizni. Ekként a megrendelő nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatát követően valamennyi nyomtatási hiba és kockázat a megrendelőt terheli, kivéve, ha olyan nyomtatási hibáról van szó, mely a nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatot követően, nem megrendelő nyilatkozatából eredően áll elő. Ez érvényes a megrendelő minden további jóváhagyó nyilatkozatára is. Ha ettől eltér az adatformátum, vagy más a specifikáció, akkor nem szavatolható a hibamentes nyomtatás. A vásárló köteles az általa szolgáltatott adatok átadása előtt gondosan meggyőződni arról, hogy ezek alkalmasak-e a leendő nyomtatási feladatra.
A Szolgáltató a leadási anyagot - olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül - minőségileg megvizsgálja, szükség esetén a Megrendelő által kívánt javításokat - a Megrendelő költségére - elvégzi. Ha és amennyiben a szerződés a leadási anyag minőségi hibája okán lehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.
10. A teljesítés helye és ideje
A Szolgáltató az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik.
A szállítási határidőt munkanapokban kell megadni. Munkanapnak számít hétfőtől péntekig minden nap, kivéve az ünnepnapokat. Ha nincs megállapodás a Szolgáltató weboldalán az előteljesítésre vonatkozóan, úgy semmi esetben sem terheli a kreativinas.hu -t a vételár kifizetése előtti szállítási kötelezettség. A szállítási határidő akkor tekintendő betartottnak, ha az áru a szállítási határidő végéig elhagyja az üzemet vagy a vásárló általi elszállítási lehetőség esetén az áru szállításra készre lett jelentve. A szállítási határidő betartásának előfeltétele, a weboldal Segítség menüpontjának Szállítási határidő fejezetében rögzített vásárlót terhelő kötelezettségek határidőben történő és szabályszerű teljesítése.
A kézbesítési napnak az a nap minősül, melyen a megrendelő címére a kézbesítés vagy kézbesítési kísérlet megtörtént. Amennyiben a vevő nem tartózkodik a szállítási címen, esetleg rossz címet vagy adatot adott meg, azért a felelősség őt terheli.
A Szolgáltató küldemény érkezése előtti napon egy értesítő e-mailt küld a küldemény feladásáról. Megrendelőnek olyan címet kell megadnia, ahol hétköznap munkaidőben elérhető. A futár sikertelen kézbesítés esetén a következő napon újra megpróbálja kézbesíteni a küldeményt. Amennyiben másodszori alkalomra sem sikerül, a Megrendelővel telefonon kapcsolatba lép (ha a megrendelő megadta telefonszámát a regisztráció során) és egyeztet az átvételről. Amennyiben munkahelyi címre kéri a Megrendelő a szállítást, a cég nevét is köteles megadni.
A teljesítés helye a Megrendelő által a megrendelés során meghatározott szállítási és a Szolgáltató által e-mailben visszaigazolt cím. Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru összes felmerült költsége kiszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi tárolási díj ellenében raktározza a Szolgáltató, mely díj a bruttó termékérték 30%-a. Ha a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 2 hónap elteltével sem veszi át, a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti. A raktározás költségét Megrendelő köteles megfizetni Szolgáltató részére.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget - még ha jogi kötelezőerővel megállapított szállítási határidőkről van is szó - abban az esetben, ha a szállítás, és a teljesítés késedelme egy elháríthatatlan külső okon (vis maior), vagy olyan eseményen alapul, amelyek a Szolgáltató szállítását jelentősen megnehezítik vagy ellehetetlenítik (ide tartoznak különösen a sztrájk vagy ha a munkavállalók nem tudnak bejutni az üzembe, esetleges hatósági rendelkezések és más előre nem látható akadályok), és a Szolgáltató érdekkörén kívül állnak, valamint bizonyíthatóan jelentős befolyással bírnak a termék előállítására vagy leszállítására, még akkor is ha ezek a Szolgáltató szállítóinál vagy alvállalkozóinál merülnek fel. Ezek a körülmények feljogosítják a Szolgáltató -t a szállítás vagy teljesítés időtartamának az akadályoztatás időtartamának megfelelő határidővel történő meghosszabbítására, vagy a még nem teljesített rész vonatkozásában a szerződéstől való teljes vagy részleges elállásra. Ha a fent említett körülményekre tekintettel a teljesítés lehetetlenné válik, akkor a Szolgáltató mentesül a teljesítési kötelezettség alól. A Szolgáltató köteles a vásárlót ezekről a körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
11. Kárveszély-viselés
A termék véletlen megsemmisülésének vagy a véletlen megrongálódásának veszélye a szállításra jogosult személynek való átadás időpontjától, de legkésőbb attól az időponttól, amikor a termék elhagyja az üzemet, száll át a vásárlóra. Ez a rendelkezés érvényes tekintet nélkül arra, hogy ki viseli a szállítási költségeket. Abban az esetben, ha a termék szállításra kész, és a szállítás olyan okokból késik, melyért a Szolgáltató nem felelős, a kár veszélyének viselése a vásárlóra hárul a szállításra készre jelentés kézhezvételétől.
A vásárló kérésére és költségére a Szolgáltató biztosítja a küldeményt a biztosítható károkkal szemben.
12. Mennyiségi kifogások
Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni mind a kiadvány, mind pedig - nem nyomdai szolgáltatás esetén - az egyéb, szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt mennyiséghez képest, az átadásra kerülő mennyiséget a teljesítési helyen ellenőrizni kell. Eltérés esetén, azt a Felek képviselői az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Az árut kézhezvétel után rögtön át kell vizsgálni. A kiszállított árun a nyilvánvaló hiányosságokat a kézhezvételtől számított nyolc munkanapon belül kell jelenteni a Szolgáltató -nak.
A fenti határidő csak abban az esetben érvényes, ha a kifogást ezen belül elküldték a Szolgáltató részére . A vásárló a kifogását a hiányosság megjelölésével és a szavatossági igényének megjelölésével írásban köteles megadni. Olyan kifogásokat, amelyek azon alapulnak, hogy a vásárló a nyomtatási adatok előírásait nem vette figyelembe, nem lehet érvényesíteni.
A kereskedelmi forgalomban szokásos 3 % -val több vagy kevesebb termék szállítását a vásárlónak el kell fogadnia, amennyiben ez a konkrét esetben elvárható. A szállított mennyiség kerül fizetésre.
Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén, a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Megrendelő választása szerint:
Póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását
A le nem gyártott példányok számával arányos árleszállításra tarthat igényt.
Az előállítási folyamatok során keletkező kisebb eltérések nem kifogásolhatóak.
Ez különösen érvényes az alábbiak esetén:
enyhe színeltérések két vagy több megrendelés között
enyhe színeltérések egy előző megrendeléshez képest
enyhe színeltérések az egyes ívek között egy megrendelésen belül, enyhe vágási és falcolási tolerancia (= eltérések a nyitott vagy falcolt végleges formátumtól); különösen drótfűzött vagy gyűrűs magazinoknál, brosúráknál és könyveknél a végleges formátumtól való maximum 4 mm-es eltérés, minden más brosúránál és könyvnél a végleges formátumtól való 2 mm-es eltérés, reklámtechnikai termékeknél 1-2%-os eltérés a végleges formátumtól, minden más terméknél a végleges formátumtól való maximum 1 mm-es eltérés,
enyhe színeltérések a magazinok belső része és borítója között
enyhe eltolódás (maximum 1 mm-ig) a parciális UV-lakkozásban a nyomtatási motívumhoz képest
Technikai okok miatt ugyanez érvényes más minták, pl. színhelyes próbanyomatok (proof) és nyomatok, valamint a végtermék összehasonlítására is – akkor is, ha azokat mi állítottuk elő.
Az enyhe színeltérés értéke: +- 3 deltaE
13. Minőségi kifogások
Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a Kiadvány átvételekor legalább "szúrópróba-szerűen", majd az átvételt követő 7 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a kiadvány minőségét. Ha a Megrendelő a kiadvány minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb a kiadvány átvételét követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Szolgáltatót. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Ha a Megrendelő a Kiadvány átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szolgáltató által a Megrendelő részére átadott kiadványokat, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.
A Szolgáltató legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.
Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőség-ellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.
14. Díjfizetés
A Megrendelő köteles a kiadvány, illetve a megrendelt termék átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben - készpénzben, bankkártyával, ill. online fizetést indítva, akár PayPal webes felületén keresztül vagy hagyományos banki átutalás útján - a Szolgáltató -nak a Budapest Bank ZRT.-nél vezetett  bankszámla számára megfizetni.
Társaságunknál utánvétes fizetési módra is van lehetőség – bizonyos, előre egyeztetett értékhatárig -, ennek aktuális költségvonzatát a weboldalon a megrendelési folyamat során közöljük.
Az utólagos átutalásos (halasztott) fizetés csak a kreativinas.hu -val történt egyeztetés után, külön engedéllyel történhet. A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel a Szolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést, illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal vagy bankgaranciával, esetlegesen értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összeg.
10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 10 %-a.
A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.
15. Tulajdonjog fenntartás
Ha és amennyiben a szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás, hanem egyéb megrendelt termék leszállítása képezi, úgy a Szolgáltató ezen termékek tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számlánk teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja.
A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.
A Szolgáltató nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
16. Szerződésszegések, szavatosság
A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Szolgáltató folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes nyomdai feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.
Szerződésszegést követ el Megrendelő, ha a 8. pont szerinti anyag-leadási határidőt nem tartja be.
Ha a Megrendelő elmulasztja az anyagleadási határidőt a Szolgáltató választása szerint jogosult:
a szerződést felmondani, és a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát, vagy
új anyagleadási határidőt meghatározni, melyet, ha a Megrendelő nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.
Átvételi kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, illetve Kiadványt a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon, a Szolgáltató nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni.Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt kiadványt, avagy árut a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult - az áru vételárán, illetve a nyomdai szolgáltatás vállalkozói díján felül - az áru, illetve az elkészített Kiadvány őrzésével, raktározásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségét Megrendelőre terhelni. Megrendelő fizetési késedelme esetén a 12. pont vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A Szolgáltató késedelme:
Ha és amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítésével késedelembe esik, - azaz a szerződés tárgyát képező terméket, illetve kiadványt a teljesítés helyén, a teljesítés helyeként meghatározott időpontban nem adja át Megrendelő részére - úgy Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett naptári naponként a megrendelővel a szerződésben előre megállapodott összeget késedelmi kötbér jogcímen a Szolgáltató számlakövetelésével szembe állítani.
A Szolgáltató hibás teljesítése:
Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 10., illetve 11. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.
Nyomdai szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 11. pontban foglaltak szerint alapos kifogás esetén Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Ha és amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt. Megrendelő a szerződés tárgyát képező áruval szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.
A Szolgáltató az alapos megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 7 napon belül kijavítani, illetve kicserélni.
Ha és amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
Felek rögzítik, ha és amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.
17. Adatkezelés
Szolgáltató a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a Szolgáltató részéről elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Szolgáltató címére megküldve.
18. Záró rendelkezések
Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
Kreatív Inas. Az Ön szolgálatában
Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.
+36/70-364-1441
info@kreativinas.hu

Marketing, szövegírás, grafikai kivitelezések, reklámanyagok készítése
Grafikai munkák, reklámanyagok
Szövegírás, marketing szövegírás, tartalommarketing
 
Kapcsolat

Székhely (Levelezési cím): 1112. Budapest. Menyecske utca 25

Kövess minket